O Privredniku - Tijela

Tijela

1. Skupština;
2. Predsjednik;
3. Upravni odbor;
4. Patronat;
5. Nadzorni odbor;
6. Tajnik.

Skupština je najviši organ upravljanja, a sastoji se od članova Društva koji imaju aktivno i pasivno pravo glasa. Skupština donosi Statut i druge akte iz svoje nadležnosti, donosi program rada, razmatra i usvaja izvještaje, bira upravu Društva i potvrđuje i imenuje članove Patronata.

Predsjednika bira Skupština na period od četiri godine, a u njegovoj nadležnosti su zastupanje i predstavljanje Društva te sazivanje redovnih i izvanrednih sjednica Skupštine. Također, prisustvuje sjednicama Upravnog i Nadzornog odbora, ali bez prava glasa, a ima pravo prisustvovati sjednicama svih organa i tijela Društva. Priprema i predlaže Upravnom odboru programe i planove rada i razvoja te plan prihoda i rashoda.

Upravni odbor sastoji se od 15 članova. Bira ga Skupština iz vlastitih redova na period od četiri godine. Njegovim radom rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik. Upravni odbor upravlja imovinom, osniva podružnice i postavlja povjerenike, te ih ukida odnosno razrješuje, predlaže Skupštini program rada i financijski plan, utvrđuje visinu članarine i drugih priloga iz kojih se financiraju aktivnosti Društva, odlučuje o dodjeli nagrada, plaketa, diploma, pohvala, odlučuje o upisu u Zlatnu knjigu „Spomenica“, te o drugim priznanjima.

Patronat je savjetodavno i pokroviteljsko tijelo Društva kojeg sačinjavaju svi stalni članovi, obnovitelji, dobrotvori i fundatori koji ostaju doživotni članovi Patronata. Patronat brine o radu “Privrednikovih” fondova i pomaže ostvarivanju njihovih ciljeva. Članove Patronata potvrđuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora, a Patronat iz svojih redova bira predsjednika i potpredsjednika na period od četiri godine. Sjednice Patronata saziva i s njima rukovodi predsjednik Patronata, a u njegovoj spriječenosti potpredsjednik.

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova koji se biraju na period od četiri godine, a bira ih Skupština iz svojih redova. Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika i njegovog potpredsjednika. Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada svih tijela Društva, brine o materijalno-financijskom poslovanju i korištenju imovine, predlaže mjere u slučaju nepravilnosti u radu tijela Društva.

Tajnika imenuje i razrješava Upravni odbor na mandat od četiri (4) godine. On vodi administrativne poslove Skupštine i odborskih sjednica koje supotpisuje uz predsjednika Upravnog odnosno Nadzornog odbora. Brine o postupku pripremanja i donošenja općih i drugih akata i vodi popis članova Društva.Aktivnosti

Klub "Privrednikov dom"


P-portal

Posjeti Privrednikov portal pod nazivom P-portal i saznaj sve aktualnosti kod Srba u Hrvatskoj.


Vrh